Takaisin Ajatusvarikolle - Back to the Thought Deposit
HAASTE - CHALLENGE
Dinoglyyfit
- Dinoglyfs - Esihistorialliset eläimet historiankirjoissa - Prehistoric Creatures Documented by the Ancient Man

PLO - Palestinian Liberation Organization 
Palestiinan kansallissopimus 17.07.1968 ns. Kairon versio

Toukokuussa 1964 hyväksyttiin tämä, alustavaksi perustuslaiksi tarkoitettu sopimus. Nelisen vuotta myöhemmin tekstiä tarkennettiin joiltain osin. Mahdollisesti syynä tarkennuksiin oli vuotta aiemmin hävitty ns. kuuden päivän sota ja tällä kovemman linjan versiolla haluttiin luoda uutta taistelumielialaa. Lihavoidut kohdat puuttuvat ensimmäisestä sopimuksesta (lisätään pian). (Pekka Sartolan käännös kirjasta "Tähtäimessä Israel", 2001.)

Kohta 1.
Palestiina on Palestiinan arabien kotimaa ja olennainen osa suurta
arabien kotimaata ja palestiinalaiset ovat osa arabikansaa.

Kohta 2.
Palestiina niine rajoineen jotka sillä olivat Brittiläisen mandaatin
aikana, on kokonainen alueellinen yksikkö.

Kohta 3.
Palestiinan kansalla on lailliset oikeudet kotimaahansa ja kotimaan
vapauttamisen jälkeen sillä tulee olemaan täydellinen itsemääräämisoikeus.

Kohta 4.
Palestiinalainen persoonallisuus on synnynnäinen ominaispiirre, mikä
ei häviä vaan siirtyy isältä pojalle. Sionistien valtaus ja Palestiinan
arabien hajaantuminen heitä kohdanneiden onnettomuuksien
seurauksena eivät riistä palestiinalaisilta heidän persoonallisuuttaan
eivätkä yhteenkuuluvaisuuttaan eivätkä mitätöi niitä.

Kohta 5.
Palestiinalaiset ovat arabikansalaisia jotka asuivat pysyvästi Palestiinassa
vuoteen 1947, jolloin heidät joko karkotettiin sieltä tai he pysyivät
paikoillaan. Jokainen, joka on syntynyt palestiinalaiselle arabi- isälle
tämän jälkeen, joko Palestiinassa tai sen ulkopuolella, on palestiinalainen.

Kohta 6
Juutalaisia, jotka asuivat pysyvästi Palestiinassa ennen sionistien
maahanhyökkäystä, pidetään palestiinalaisina.

Kohta 7.
Palestiinalainen yhteenkuuluvaisuus ja aineellinen, henkinen ja
historiallinen side Palestiinaan ovat kestäviä realiteetteja. Palestiinalaisen
kasvattaminen yksilöllisesti arabialaiseen ja vallankumoukselliseen
malliin, sitoutuminen kaikin keinoin lujittamaan tietoisuutta ja
kouluttamaan palestiinalaista, jotta hän tutustuisi perusteellisesti
kotimaahansa, hengellisesti ja aineellisesti, ja valmistamisensa
konfliktia ja aseellista taistelua varten, yhtä hyvin omaisuuden ja
elämänsä uhraamiseksi palauttaakseen kotimaansa entiselleen
vapauttamiseen saakka - kaikki tämä on palestiinalaisen
kansallinen velvollisuus
.

Kohta 8.
Se kausi, jossa palestiinalaiset elävät, on kansallista taistelua
Palestiinan vapauttamiseksi. Siksi ristiriitaisuudet Palestiinan kansallisten
voimien välillä ovat toisarvoisia ja niiden täytyy väistyä
sionisti-kolonialistien ja palestiinalaisten arabien välisen
perustavaa laatua olevan kontradiktion vuoksi. Tämän
perusteella palestiinalaiset joukot, joko kotimaassa tai
maanpaossa, liikkeet ja yksilöt, muodostavat yhden
kansallisen rintaman, joka toimii palauttaakseen entiselleen
Palestiinan ja vapauttaakseen sen aseellisen taistelun avulla.

Kohta 9.
Aseellinen taistelu on ainoa keino vapauttaa Palestiina ja on siksi
strategia eikä taktiikka. Palestiinan arabikansa vakuuttaa ehdotto-
man lujuutensa ja pysyvän päättäväisyytensä jatkaa aseellista taiste-
lua ja marssia eteenpäin kohti aseellista kansallista vallankumousta,
vapauttaa kotimaansa ja palata sinne, ylläpitää oikeuttaan
luonnolliseen elämään siellä, ja harjoittaa siellä itsemääräämisoikeuttaan
ja ylintä valtaa.

Kohta 10.
Fedayeen-toiminta muodostaa Palestiinan kansan vapauttamissodan
ytimen. Tämä vaatii sen edistämistä, laajentamista ja suojelua ja
kaikkien palestiinalaisten joukkojen ja tieteellisten kapasiteettien
liikekannallepanoa, niiden organisointia ja osallistumista aseelliseen
Palestiinan vallankumoukseen ja kiinteyttä kansallisessa taistelussa
Palestiinan kansan eri ryhmien välillä ja niiden sekä arabien joukkojen
välillä, taatakseen vallankumouksen jatkumisen, edistymisen ja
voiton.

(Huom. fedayeen="hän-joka-uhraa-itsensä". Vrt. kamikaze, "jumalten tuuli".)

Kohta 11.
Palestiinalaisilla on kolme tunnuslausetta: Kansallinen yhteys,
kansallinen liikekannallepano ja kansallinen vapauttaminen.

Kohta 12.
Palestiinan arabikansa uskoo arabien yhtenäisyyteen. Täyttääkseen
roolinsa tämän toteuttamisessa, sen täytyy varjella tässä kansallisen
taistelunsa vaiheessa palestiinalaista persoonallisuuttaan ja perustuslakia
säätävät lisäävät siksi tietoisuutta sen olemassaolosta
ja vastustavat
jokaista suunnitelmaa, joka pyrkii hajottamaan tai heikentämään sitä.

Kohta 13.
Arabien itsenäisyys ja Palestiinan vapauttaminen ovat kaksi toisiaan
täydentavaa pyrkimystä. Kumpikin tasoittaa tietä toisen toteutumiselle.
Arabien yhtenäisyys johtaa Palestiinan vapauttamiseen ja Palestiinan
vapauttaminen johtaa arabien yhtenäisyyteen. Molempien
hyväksi työskenteleminen kulkee käsi kädessä.

Kohta 14.
Arabikansan kohtalo, todellakin juuri arabien olemassaolo riippuu
Palestiinan kysymyksen kohtalosta. Arabikansan yritykset ja
ponnistelut vapauttaa Palestiina seuraavat tästä yhteydestä.
Palestiinan kansa omaksuu etujoukkoroolinsa toteuttaessaan
tätä pyhää kansallista pyrkimystä.

Kohta 15.
Palestiinan vapauttaminen arabien näkökulmasta. On kansallinen
velvollisuus torjua sionistinen, imperialistinen maahanhyökkäys,
suuresta arabien kotimaasta ja puhdistaa Palestiina sionisteista.
Arabikansakunnalla, ihmisillä ja hallituksilla, Palestiinan arabikansa
johtajanaan, on täysi vastuu siitä. Tästä syystä arabikansakunnan
täytyy asettaa liikekannalle sotilaalliset, inhimilliset, aineelliset ja
henkiset kykynsä osallistumaan aktiivisesti Palestiinan kansan rinnalla.
Heidän tulee, erityisesti aseellisen Palestiinan vallankumouksen
nykyisessä vaiheessa, antaa ja tarjota Palestiinan kansalle kaikki
mahdollinen apu ja kaikki aineellinen ja inhimillinen tuki sekä suoda
kaikki varmat keinot ja mahdollisuudet, jotta se kykenisi omaksumaan
etujoukkoroolinsa ja jatkamaan aseellista vallankumousta kotimaansa
vapauttamiseen saakka.

Kohta 16
Palestiinan vapauttaminen henkisestä näkökulmasta tulee
valmistamaan tyyneyden ja rauhan ilmapiiria Pyhään maahan,
jonka varjossa kaikki pyhät paikat ovat turvattuina ja palvonnan
ja vierailun vapaus ovat taattuina ilman rodun, ihonvärin, kielen
tai uskonnon tuomaa erottelua tai diskriminointia. Tästa syystä
Palestiinan kansa etsii tukea maailman kaikilta henkisiltä voimilta.

Kohta 17.
Palestiinan vapauttaminen humaanilta näkökulmalta tulee antamaan
palestiinalaiselle hänen arvonsa, kunniansa ja vapautensa takaisin.
Tästä syystä Palestiinan arabikansa etsii tukea niiltä, jotka
uskovat ihmisen arvoon ja vapauteen.

Kohta 18.
Palestiinan vapauttaminen kansainvälisestä näkökulmasta on
puolustustoimi, jota itsepuolustuksen vaatimukset edellyttävät.
Tästä syystä Palestiinan kansa, tahtoen auttaa kaikkia ihmisiä,
etsii tukea kaikilta valtioilta jotka rakastavat vapautta, oikeutta
ja rauhaa, sen palauttaessa entiselleen laillisen tilanteen Palestiinassa,
luodessa turvaa ja rauhaa sen alueelle ja tehdessä kansalaisensa
kykeneviksi harjoittamaan kansallista suvereenisuutta ja vapautta.

Kohta 19.
Palestiinan jakaminen v. 1947 ja Israelin perustaminen on
pohjimmiltaan mitätön ajan kulusta riippumatta
, koska se oli vastoin
Palestiinan kansan toivomusta ja sen luonnollista oikeutta
kotimaahansa ja on ristiriidassa YK:n peruskirjan periaatteiden
kanssa, joista ensimmäinen on itsemääräämisoikeus.

Kohta 20.
Balfourin julistusta, mandaattiasiakirjaa ja kaikkea niihin
perustuvaa pidetään mitättöminä. Historiallisen ja hengellisen
siteen vaatimus juutalaisten ja Palestiinan välillä ei sovi
historiallisiin realiteetteihin eikä valtion aseman olennaisiin
osiin niiden tosiasiallisissa merkityksissä. Juutalaisuus
ilmoitususkonnon luonteessaan ei ole itsenäisen olemassaolon
omaava kansallisuus. Samoin juutalaiset eivät ole  yksi kansa,
jolla on itsenäinen luonne. He ovat paremminkin niiden
valtioiden kansalaisia, joihin he kuuluvat.

Kohta 21.
Palestiinan arabikansa, ilmaistessaan itsensä aseellisen Palestiinan
vallankumouksen avulla, ei hyväksy mitään ratkaisua, mikä on
Palestiinan täydellisen vapautumisen korvike, ja se torjuu kaikki
suunnitelmat Palestiinan kysymyksen määräämiseksi ja sen
kansainvälistämiseksi.

Kohta 22.
Sionismi on poliittinen liike, joka on elimellisessä yhteydessä
maailman imperialismiin ja on vihamielinen maailmassa tapahtuvalle
edistykselle. Muodostukseltaan se on rasistinen ja fanaattinen liike;
päämääriltään hyökkäävä, ekspansiivinen ja kolonialistinen;
keinoiltaan fasistinen ja natsistinen. Se on keskitys ja siirtymäpiste
imperialismille arabien kotimaan sydämessä, lyödäkseen
arabikansakunnan vapaus- yhteys- ja edistymistoiveita. Israel
on alituinen uhka Lähi-idän ja koko maailman rauhalle. Koska
Palestiinan vapauttaminen hävittää sionistisen ja imperialistisen
läsnäolon
ja tuo vakiintuneen rauhan Lähi-itään, niin Palestiinan
kansa etsii tukea kaikilta vapailta ihmisiltä maailmassa ja kaikilta
hyvää edistystä ja rauhaa tukevilta voimilta; ja se pyytää hartaasti
niitä kaikkia huolimatta heidän erilaisista suuntautumisistaan ja
orientoitumisistaan antamaan kaikkea apua ja tukea Palestiinan
kansalle sen oikeutetussa ja laillisessa taistelussa kotimaansa
vapauttamiseksi.

Kohta 23.
Turvallisuuden ja rauhan vaatimukset ja totuuden ja oikeuden
edellytykset velvoittavat kaikkia valtioita, jotka varjelevat ystävällisiä
suhteita kansojen välillä ja pitävät yllä kansalaisten uskollisuutta
kotimaihinsa pitämään sionismia laittomana liikkeenä ja
ehkäisemään sen olemassaolo ja toiminta
.

Kohta 24.
Palestiinan arabikansa uskoo oikeuden, vapauden, suvereenisuuden,
itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon periaatteisiin ja kansojen
oikeuteen käyttää niitä.

Kohta 25.
Toteuttaakseen tämän sopimuksen päämäärät ja sen periaatteet
Palestiinan vapautusliike ryhtyy vapauttamisen koko tehtävään.

Kohta 26.
Palestiinan Vapautusliike, joka edustaa Palestiinan vallankumouksen
voimia, on vastuussa Palestiinan arabikansan liikkeestä sen taistelussa
kotimaansa entistämiseksi, sen vapauttamiseksi, sinne palaamiseksi ja
siellä harjoittaakseen itsemääräämisoikeuttaan. Tämä vastuu ulottuu
kaikkiin sotilaallisiin, poliittisiin ja raha-asioihin ja kaikkeen muuhun,
mitä Palestiinan kysymys vaatii arabi- ja kansainvälisissä piireissä.

Kohta 27.
Palestiinan vapautusliike tekee yhteistyötä kaikkien arabivaltioiden
kanssa, kunkin voimavarojen mukaisesti ja ylläpitää puolueettomuutta
näiden keskinäisissä suhteissa vapaustaistelun valossa ja perusteella
eikä sekaannu minkään arabivaltion sisäisiin asioihin.

Kohta 28.
Palestiinan arabikansa pitää kiinni kansallisen vallankumouksen
alkuperäisyydestä ja itsenäisyydestä sekä torjuu asian, mikä viittaa
sekaantumiseen, holhoukseen tai käskynalaisuuteen.

Kohta 29.
Palestiinan arabikansalla on ensisijainen ja alkuperäinen oikeus
vapauttaa ja entistää kotimaansa ja se määrittelee asemansa vedoten
kaikkiin valtioihin ja voimiin niiden aseman perusteella sekä vedoten
Palestiinan kysymykseen ja niiden tuen määrään Palestiinan
arabikansalle sen toteuttaessa päämäärääin vallankumouksessa.

Kohta 30.
1aistelijat ja aseiden kantajat ovat kansanarmeijan ytimenä
vapaustaistelussa ja kansanarmeija tulee olemaan Palestiinan
arabikansan suojeleva käsi
.

Kohta 31.
Tällä liikkeellä tulee olla lippu, vala ja kansallislaulu, mitkä kaikki
määrätään tietyn järjestelmän mukaan.

Kohta 32.
Tähän sopimukseen on liitetty laki, mikä tunnetaan Palestiinan
vapautusliikkeen perustuslakina, jossa on määrätty organisaation
muodostamistapa, sen komiteat, instituutiot, niiden jokaisen
erityistehtävät ja kaikki tarvittavat velvollisuudet, jotka niihin
liittyvät sopimuksen mukaan.

Kohta 33.
Tätä sopimusta ei voida korjata muuten kuin kahden kolmasosan
enemmistöllä kaikista Palestiinan vapautusliikkeen kansallisen
hallituksen jäsenistä erityisistunnossa, joka on kutsuttu tätä tarkoitusta
varten.